news

นักวิชาการถกปมสารกำจัดวัชพืช ชี้หากยกเลิก “พาราควอต” อุตสาหกรรมส่งออกน้ำตาลเตรียมล่ม จ่อสูญ 3 แสนล้านและผู้บริโภคจำใจต้องซื้อราคาที่สูงขึ้นสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ร่วมกับกลุ่มโรงงานน้ำตาลลุ่มน้ำแม่กลอง จัดเสวนา “วิเคราะห์เศรษฐกิจเกษตร หากไร้พาราควอต ” เพื่อประเมินความเสียหายระบบเศรษฐกิจภาคการเกษตร โดยเวทีเสวนาคาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้น

Read More